skip to main text

Hệ thống Khai báo Kiểm soát Hàng hóa Tự động (AMS)

Hệ thống Khai báo Kiểm soát Hàng hóa Tự động (AMS) là hệ thống khai báo hàng hóa điện tử với Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ trước khi hàng hóa vào Hoa Kỳ. Hệ thống này ban đầu nhằm hỗ trợ thông quan nhanh chóng, nhưng gần đây, chức năng giám định hàng hóa trước đã được tăng cường để ngăn chặn khủng bố. ※ CBP (Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ): tên mới của Cục Hải quan Hoa Kỳ. Đây là cơ quan trực thuộc Bộ An ninh Nội địa (DHS).
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up