skip to main text

Cước chuyến về

Cước chuyến về là tiền cước áp dụng khi hàng hóa được vận chuyển đến cảng đích nhưng bị từ chối và cần được trả lại.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up