skip to main text

Công hội Hàng hải Quốc tế và Vùng Baltic (BIMCO)

Công hội Hàng hải Quốc tế và Vùng Baltic (BIMCO) là hiệp hội tư nhân được thành lập tại Copenhagen vì lợi ích chung của các chủ tàu tham gia hoạt động tại vùng Baltic và Biển Trắng vào năm 1905. Tên của hiệp hội đã đổi thành tên hiện nay khi tái thiết lại cơ cấu của BIMCO vào năm 1927. BIMCO tập trung vào hợp tác kinh tế và thương mại vận tải biển quốc tế. Vào năm 1906, Công hội Hàng hải Quốc tế và Vùng Baltic đã soạn thảo Mẫu Baltime, mẫu hợp đồng thuê tàu định hạn.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up