skip to main text

Bảo hiểm Hàng hóa

Bảo hiểm Hàng hóa là bảo hiểm bồi thường cho bên gửi hàng mọi tổn thất hàng hóa do tai nạn trong quá trình vận chuyển (đường biển, đường hàng không hoặc đường bộ) để đổi lấy một khoản phí bảo hiểm nhất định và theo phương thức và phạm vi đã thỏa thuận tại thời điểm ký hợp đồng giữa công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up