skip to main text

Làm hàng

Làm hàng có nghĩa là xử lý các phương tiện vận tải khác nhau để bốc dỡ hàng hóa, cũng như toàn bộ quy trình công việc lưu trữ, vận chuyển, xếp chồng, tháo dỡ, phân tách và chuẩn bị hàng hóa trong kho.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up