skip to main text

Hợp đồng vận chuyển

Hợp đồng vận chuyển là hợp đồng được thương lượng giữa hãng vận tải và bên gửi hàng để vận chuyển hàng hóa. Hãng vận tải có thể là hãng vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, hãng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, hãng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, hãng vận tải đường biển, v.v. và khách hàng có thể là bên gửi hàng hoặc bên nhận hàng. Hợp đồng này quy định các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa, bao gồm phạm vi dịch vụ, trách nhiệm, điều khoản thanh toán và giao hàng, được thương lượng giữa bên gửi hàng và hãng vận tải. Hợp đồng này bảo vệ pháp lý và các quyền cho cả hai bên tham gia các hoạt động logistics và vận tải, đồng thời là tài liệu quan trọng điều chỉnh việc vận chuyển hàng hóa. Điều quan trọng là bên gửi hàng và hãng vận tải phải hiểu và tuân thủ các điều kiện và điều khoản của hợp đồng vận chuyển, đồng thời cần tìm tư vấn pháp lý chuyên nghiệp khi cần.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up