skip to main text

Bảo hiểm cước phí

Bảo hiểm cước phí là hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm cước vận chuyển, đảm bảo hãng vận tải hoặc các nhà cung cấp dịch vụ vận tải khác bồi thường mọi thiệt hại phát sinh trong trường hợp hàng hóa không được giao cho bên nhận hàng tại nơi đến theo thỏa thuận trong vận đơn hoặc hợp đồng vận tải.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up