skip to main text

IMO (Tổ chức Hàng hải Quốc tế)

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) là cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc và được thành lập để thống nhất toàn cầu các tuyến tàu, quy định giao thông, cơ sở cảng, v.v. Trụ sở chính của IMO đặt tại London. Tổ chức này do UN Maritime thành lập vào năm 1958 dưới tên IMCO (Tổ chức Tham vấn Hàng hải Liên Chính phủ) và được đổi sang tên hiện tại vào năm 1982. Mục đích của IMO là tạo điều kiện hợp tác liên chính phủ về tất cả các vấn đề kỹ thuật ảnh hưởng đến vận tải biển tham gia vào hành trình quốc tế và áp dụng các tiêu chuẩn thiết thực nhất về an toàn hàng hải, hiệu quả hàng hải, ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm biển. Theo Điều 2.2 của Nghị định thư Kyoto, các quốc gia công nghiệp phát triển phải tuân thủ các tiêu chuẩn của IMO về việc giảm phát thải khí nhà kính từ các hải trình quốc tế.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up