skip to main text

Chủ hàng

Chủ hàng là người hoặc công ty sản xuất hoặc bán hàng hóa và thu xếp việc vận chuyển hàng hóa. Chủ hàng chịu trách nhiệm về chi phí và rủi ro khi vận chuyển hàng hóa, bao gồm thu xếp các chứng từ cần thiết và tuân thủ các quy định. Chủ hàng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi logistics bằng cách bắt đầu vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến điểm đến.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up