skip to main text

Tờ khai xuất khẩu giản lược

Tờ khai xuất khẩu giản lược là hệ thống khai báo xuất khẩu đơn giản đối với những sản phẩm không cần thông quan xuất khẩu chính ngạch như đồ dùng cá nhân.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up