skip to main text

TEU (Đơn vị tương đương 20 feet)

TEU (Đơn vị tương đương 20 feet) là đơn vị đo kích thước dùng trong vận chuyển container, thể hiện kích thước của 1 container có chiều dài 20 feet. Các kích thước khác của container được quy đổi dựa trên đơn vị này. TEU thường được sử dụng trong vận tải hàng hải quốc tế và cũng được sử dụng để đo số lượng container mà tàu hoặc cảng có thể xử lý.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up