skip to main text

Thuế GTGT (Thuế giá trị gia tăng)

Thuế giá trị gia tăng (Thuế GTGT) là loại thuế đánh vào giá trị gia tăng trong quá trình sản xuất hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ. Nói cách đơn giản, đây là thuế đánh vào giá trị do nhà sản xuất hoặc bên bán cộng vào khi bán sản phẩm của mình. Thuế GTGT thường được tính vào giá hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng mua. Các nhà sản xuất hoặc bên bán đánh thuế GTGT đối với sản phẩm của mình và sau đó thu thuế bằng cách tính thuế này vào giá sản phẩm khi người tiêu dùng mua.
Nguồn : ChatGPT
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up