skip to main text

Giá cước thống nhất theo khu vực

Khi toàn bộ địa điểm vận chuyển được chia thành nhiều khu vực, áp dụng một mức giá cố định cho từng khu vực đối với việc vận chuyển trong khu vực cố định. Tại thời điểm này, mức giá cố định được áp dụng trong khu vực cụ thể được gọi là Giá cước thống nhất theo khu vực. Việc phân chia từng khu vực không phải lúc nào cũng theo quãng đường vận chuyển. Giá cước thống nhất theo khu vực thường được quyết định có lợi cho các công ty vận tải xem xét các yếu tố như mật độ vận chuyển. Đối với việc vận chuyển đến các khu vực khác ngoài khu vực liên quan, cộng thêm giá cước của khu vực đó.
Nguồn : National Logistics Information Center of Korea
Easy and Convenient Digital Forwarding Service, Cello Square Sign Up